RSS

La Hầu

Một số cut trong Đao Long Truyền Thuyết, chú trọng La Hầu.

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 04 + 05 – Hiện thế

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 05 – Nguyệt tộc tồn vong (1)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 06 – Nguyệt tộc tồn vong (2)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 06 – Nguyệt tộc tồn vong (3)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 06 – Thiên Đô

[Phong Tụ Chủ Nhân] Đao Long Truyền Thuyết 06 – Trà cùng rượu

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 06 + 07 – Lùi xuống một bước

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 08 + 09 – Mục đích, kết quả, đáp án

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 14 – Lui quân

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 14 + 15 – Đích thân (1)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 15 – Đích thân (2)

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 15 + 16 – Tiến công Nhật Manh tộc

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 16 – Đồng sinh cộng tử

[La Hầu] Đao Long Truyền Thuyết 17 – Hành thích

Advertisements
 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: